Follow
Tran Nhu Chi
Tran Nhu Chi
University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi
Verified email at vnu.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Wearable fluidic strain sensor for human motion sensing
CT Nhu, AN Ngoc, C Le Van, TC Duc, TT Bui
2020 IEEE SENSORS, 1-4, 2020
62020
Experimental Characterization of an Ionically Conductive Fluid Based High Flexibility Strain Sensor
CT Nhu, HTT Thuy, AT Hoai, NT Hoang, HN Thi, AN Ngoc, TC Duc, ...
International Conference on Engineering Research and Applications, 318-323, 2018
42018
Novel apparatus for simultaneous monitoring of electrocardiogram in awake zebrafish
AS Sherpa, D Schossow, M Lenning, P Marsh, N Garzon, P Hofsteen, ...
2017 IEEE SENSORS, 1-3, 2017
42017
Development of A Portable Electrospinning Device for Nanofiber Membrane Generation
DH Giang, TN Chi, ND Phu, PV Hieu, N Cuong, TB Tung, NH Nam, ...
2022 IEEE Ninth International Conference on Communications and Electronics …, 2022
2022
A Protein Preconcentration Platform Utilizing Dual Gate Structure and Ion-Selective Membrane
CT Nhu, PN Dang, HT Thanh, TV Thi, L Do Quang, TB Thanh
2022 IEEE Ninth International Conference on Communications and Electronics …, 2022
2022
A combination of 3D printing and PCB technologies in microfluidic sensing device fabrication
HT Thanh, TV Quoc, PN Van, LD Quang, AN Ngoc, CT Nhu, NN Hoang, ...
Microsystem Technologies, 1-13, 2022
2022
Fabrication and Investigation of Flexible Strain Sensor for Sign Language Recognition System
NC Tran, DP Nguyen, TTV Nguyen, TTH Tran, TV Dau, TT Bui
2021
A Sign Language Recognition System Using Ionic Liquid Strain Sensor
CT Nhu, PN Dang, HTT Thuy, TB Thanh
2021 3rd International Symposium on Material and Electrical Engineering …, 2021
2021
Nghiên Cứu, Thiết Kế, Chế Tạo Và Thử Nghiệm Hệ Thống Mạch Đo Di Động Cho Cảm Biến Chất Lỏng Ion
NC Tran, TM Pham, TTV Nguyen, TT Bui, DT Chu, NA Nguyen
2020
Diagnosis of Left Ventricular Hypertrophy Based on Electrocardiogram Signal and Fuzzy Logic
NC Tran, TTV Nguyen
VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences 35 (2), 2019
2019
Phân tích chẩn đoán bệnh phè đại thất trái dựa trên tín hiệu điện tâm đồ và logic mờ
NC Tran, TTV Nguyen, VC Le
VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences 35 (2), 87-95, 2019
2019
ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH ROBOT DI ĐỘNG ĐA HƯỚNG
NC Tran, TTV Nguyen
2019
NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ BÁO CHÁY THÔNG MINH
NC Tran, HA Tran, HD Nguyen, PH Bui
Cục Pḥng cháy chữa cháy, 2019
2019
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH ROBOT DI ĐỘNG SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ
NC Tran, TPD Chu, TTV Nguyen
2018
Nghiên Cứu Phát Triển Một Cảm Biến Vận Tốc Góc Dựa Trên Hiệu Ứng Ḍng Xả Corona
VN Tran, TV Dau, NA Nguyen, NC Tran, DT Chu, TT Bui
2018
Phát triển cảm biến đo biến dạng dải rộng dựa trên chất lỏng ion cho ứng dụng đếm bước chân
NC Tran, TH Nguyen, HN Ta, TTV Nguyen, NA Nguyen
2018
Phân tích chẩn đoán bệnh mạch vành dựa trên tín hiệu điện tâm đồ
NC Tran, TTV Nguyen, VC Le
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33 (3), 1-9, 2017
2017
Nghiên cứu, phân tích và viết chương tŕnh phát hiện các sóng trên điện tâm đồ ứng dụng trong chẩn đoán bệnh về tim
NC Tran, D Bui, K Nguyen, HQ Dau, DT Chu
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18